Blogy, články

" To sa nehanbíte hodiť mi Vaše dieťa na sudcovský stôl, ako kus mäsa o ktorom mám rozhodnúť? Ja Vaše dieťa nepoznám, nikdy mi na ňom nebude záležať tak ako Vám a mám o ňom rozhodovať? "

Jűrgen Rudolph, nemecký emeritný sudca

KÓDEX SPRÁVANIA PRE PRÁVNIKOV

Preambula
Vzhľadom na svoju komplexnú psychologickú dynamiku rodinné právo kladie na právnikov vo vzťahu ku každej rodine v procese rozchodu alebo rozvodu určité požiadavky.
Pri rodinách s malými deťmi je nevyhnutné poznať ich záujmy.

Všeobecné ustanovenia
1.1. - Advokát vedie svoje odborno-právne poradenstvo a ústne a písomné argumenty takým spôsobom, že strany sú povzbudzované k tomu, aby obmedzili svoje rozdielne názory, čo advokát podporuje.
1.2. - Advokát uprednostňuje zásadu, že súdne konanie o rozvode rodičov nie je bojom, kde je víťaz a porazený, ale skôr hľadanie spravodlivých riešení.
1.3. - Vždy, keď je to možné, právnik usmerní rodičov, aby poskytovali pravdivé a čestné informácie, ktoré vedú k úprimnej a otvorenej diskusii.
1.4. - Advokát používa jeden jazyk smerujúci strany k dohode, aj pri tvorbe dohody, pričom dbá o sebaovládanie a snaží sa vyjadriť úctu k názorom druhej strany.
Advokát musí preveriť svoje vyjadrenia vo svojich písomných podaniach, aby toto zabezpečil.

Vzťah s klientmi
2.1. - Advokát vytvorí a udržiava vzťah s klientom, ktorý mu umožňuje, pri dodržaní všetkých aspektov stanoviska klienta, zaručiť nezávislosť svojich názorov a technicko-právnych úsudkov.
Advokát sa vyhýba tomu, aby bol zapájaný do konania, v ktorom by osobné pocity mohli ohroziť nezávislosť jeho rozhodnutí.
2.2. - Advokát by mal podporovať potenciál a schopnosť klientov spolupracovať pri riešení rodinných konfliktov.
2.3. - Advokát by mal svojim klientom preukázať výhody, ktoré získajú rodiny pri výbere sprostredkovaného a konsenzuálneho riešenia namiesto nekonečných konfliktov na súde.
Aj počas procesu by mal byť klient povzbudzovaný k tomu, aby používal mimosúdne modely na riešenie rodinných konfliktov. Advokát by mal vysvetľovať svojim klientom, že vždy, keď sú deti zapojené do konfliktu, bude mať správanie klientov vplyv na rodinu ako celok a aj na správanie detí voči svojim rodičom.

Vzťah s ostatnými právnikmi
3. - Počas rozhovorov s inými právnymi zástupcami musí advokát vždy preukazovať dokonalú kolegialitu a rešpekt voči svojim kolegom, čím dokazuje svoj umiernený a nekonfliktný postoj. V niektorých osobitných prípadoch môže byť výmena oficiálnych písomností nahradená priamou konverzáciou.

Deti
4.1. - Počas všetkých svojich aktivít v konaní alebo v intervencií s ktorýmkoľvek z rodičov alebo ich zástupcov advokát povzbudzuje svojich klientov, ako aj všetky ostatné zainteresované strany k tomu, aby všetky strany presvedčil, že najdôležitejší je pohľad a záujem dieťaťa.
Záujem dieťaťa ako taký musí byť chápaný ako integrovaný súbor postojov a potrieb, ako je potreba byť milovaný, prijatý, chránený, uprednostňovaný a oceňovaný. Musí byť zaručená potreba jeho rozvoja ako jedinečnej osobnosti a najmä potreba stabilného vzťahu rodič-dieťa.
Advokát by mal jasne informovať svojho klienta alebo jeho zástupcu, že pre zdravý vývoj dieťaťa je nevyhnutné, aby jeho vzťah s druhým rodičom bol umožnený.
4.2. - Právnik nesmie zabúdať, že záujmy dieťaťa nemusia nevyhnutne zodpovedať záujmom oboch rodičov. V takomto prípade právnik pripomína svojmu klientovi alebo jeho zástupcovi svoju technicko-právnu podporu orientovanú na najlepší záujem dieťaťa a smeruje a povzbudzuje rodičov, aby upravili svoje správanie voči dieťaťu.
4.3. - Ak sa počas súdneho konania o úpravu rodičovských práv a povinností, záujmy dieťaťa a rodičov líšia, advokát nabáda rodičov, aby využili okamžitú pomoc mediátorov alebo rodinných poradcov.
4.4. - Advokát musí byť pripravený spolupracovať so všetkými ostatnými odborníkmi, ktorí sa podieľajú na riešení rodinných konfliktov (psychológovia, sociálni pracovníci, mediátori a rodinní poradcovia).
4.5. – Starostlivosť o dieťa a úprava styku na jednej strane a finančné otázky (alimenty a výživné na dieťa) na strane druhej musia byť striktne oddelené advokátmi a posudzované ako samostatné záležitosti alebo podania.

Tento kódex správania predstavuje ciele a odporúčania, ktoré právnici chcú sledovať počas zastupovania svojich klientov.