Blogy, články

" To sa nehanbíte hodiť mi Vaše dieťa na sudcovský stôl, ako kus mäsa o ktorom mám rozhodnúť? Ja Vaše dieťa nepoznám, nikdy mi na ňom nebude záležať tak ako Vám a mám o ňom rozhodovať? "

Jűrgen Rudolph, nemecký emeritný sudca

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Niektoré súdne konania vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom (starostlivosť o maloleté dieťa, vyživovacia povinnosť voči maloletému dieťaťu, úprava styku s maloletým dieťaťom a pod.) sú na tomto súde vedené podľa princípov Cochemskej praxe. Cieľom je poskytnúť rodičom maximálnu podporu, aby dokázali spoločne rozhodovať o svojich deťoch. V praxi to znamená, že jednotlivé inštitúcie navzájom spolupracujú a každá poskytuje rodičom pomoc, aby prevzali zodpovednosť za budúci život a perspektívu svojho dieťaťa.

O čo ide?
Rozchod alebo rozvod predstavuje pre Vaše dieťa traumatický zážitok. V týchto chvíľach od Vás nutne potrebuje pomoc.
Vaša dohoda o starostlivosti o dieťa po rozchode alebo rozvode je predpokladom pre jeho budúci šťastný život.
Chápeme, že môže byť veľmi náročné dohodnúť sa s človekom, ktorý Vás opúšťa alebo ktorého opúšťate.

V čo veríme?
Dieťa s blízkym vzťahom k obom rodičom nechce stratiť ani jedného z Vás.
Dohoda s druhým rodičom na budúcom živote dieťaťa je prejavom Vašich rodičovských kompetencií, rovnako ako to, že dieťa nie je vťahované do partnerského konfliktu.
Dieťa by od Vás malo dostať informácie o tom, čo sa deje a mali by ste si vypočuť jeho názor; aj na to, ako si predstavuje svoj budúci život.

Ako postupujeme?
Myslíme si, že o osude svojich detí by ste mali v prvom rade rozhodovať Vy.
Pokiaľ sa nedokážete s druhým rodičom zatiaľ dohodnúť, ponúkame Vám pomoc.

Kde vyhľadať pomoc?
Okrem súdu medzi spolupracujúce inštitúcie patria SPODaSK, rodinný mediátor, psychológ, súdny znalec, niektorí advokáti.

Nie každý rodič je schopný či skôr ochotný dieťaťu načúvať a byť mu tak pomocníkom v ťažkej životnej situácii, akú rozpad vzťahu otca a matky nepochybne predstavuje.
Ak sa rodičom nepodarí oddeliť svoj partnerský konflikt od rodičovstva, prichádza nielen k bezprostredným zmenám v správaní a prežívaní dieťaťa, ale aj k dlhodobému ovplyvneniu jeho zdravého telesného, duševného i sociálneho vývoja. Dieťa v reakcii na konflikt rodičov zapája obranné mechanizmy, ktoré tlmia psychickú bolesť, stáva sa menej vnímavým k prežívaniu svojmu i druhých. Môže cítiť veľkú zlosť, reagovať zvýšenou plačlivosťou, negativizmom, sťaženou koncentráciou, pomočovaním, nočnými morami, ...
V situáciách, kedy je dieťa vťahované do bojov otca a matky, je ochudobnené o možnosť vnímať samé seba ako zdroj radosti svojich rodičov. Prichádza teda o významný zdroj vlastného pozitívneho sebahodnotenia a naopak, môžu sa u neho prejaviť psychosomatické ťažkosti ako bolesti hlavy a brucha, nesústredenosť, nervozita, podráždenie. Môže prísť k zhoršeniu prospechu v škole. V období puberty a adolescencie sa stáva problematickou zdravá separácia od rodiny - dieťa môže mať ťažkosti v nadväzovaní kvalitných vzťahov s vrstovníkmi, inklinovať k rizikovému správaniu, nerešpektovaniu autorít, či sa naopak uzatvárať do svojho vlastného sveta, stávať sa osamelým, izolovaným. Následne môžu prísť ťažkosti pri vytváraní vlastnej identity a hľadaní miesta v živote. Zažíva pocity prázdnoty, má problémy v partnerskom živote, problematicky zvláda riešenie každodenných i náročnejších životných situácií.

Priebeh konania:
1. Na súd je podaný návrh vo veci starostlivosti súdu o maloletých.
2. Súd spravidla v lehote do dvoch týždňov od podania návrhu zvolá neformálne stretnutie všetkých účastníkov. Ak je už v návrhu avizovaná dohoda účastníkov o predmete sporu, potom je v rovnakej lehote nariadené pojednávanie a dohoda je na ňom schválená, pokiaľ je v záujme maloletého dieťaťa.
3. Na informatívnom stretnutí súd
- poskytne rodičom informácie a leták o novom postupe; podstatou je oznámiť rodičom, že súd od nich očakáva spoločnú dohodu, ktorú je možné dosiahnuť len pri aktívnom prístupe oboch strán
- nariadi termín prvého pojednávania v lehote 3 mesiacov
- vyzve rodičov k dohodnutiu spoločného stretnutia na SPODaSK s prítomným pracovníkom SPODaSK
- vyzve rodičov k predloženiu spoločnej dočasnej úpravy, ktorú rodičia predložia na dohodnutom stretnutí na SPODaSK.
Ak neboli advokáti rodičov prítomní na informatívnom stretnutí na súde, rodičia im oznámia získané informácie o novom postupe súdu a poskytnú im svoj leták, vysvetľujúci nevhodnosť používania útočných alebo konfliktných stratégií.
4. Na spoločnej schôdzke oboch rodičov na SPODaSK
- sú rodičia úradom poučení o zásadách a pravidlách, ktoré sú dôležité pre naplnenie najlepšieho záujmu dieťaťa pri konflikte rodičov; každý rodič poučenie podpíše a jednu kópiu si ponechá
- ak rodičia stále nemajú spoločné riešenie, obaja vyplnia stručný dotazník, v ktorom každý napíše svoju predstavu o riešení
- rodičia dostanú kontakt na rodinného mediátora, ktorého úlohou je pomôcť rodičom dosiahnuť spoločnú dohodu; ihneď si dohodnú spoločné stretnutie s mediátorom
- SPODaSK odovzdá mediátorovi vyplnené dotazníky od oboch rodičov.
5. Ak sa rodinnému mediátorovi
- podarí dospieť s rodičmi k spoločnej dohode, oznámi to SPODaSK, súdu, advokátom a zároveň im dohodu zašle; súd skontroluje dohodu a nariadi čím skôr pojednávanie, na ktorom dohodu schváli
- nedarí dospieť s rodičmi k dohode, prípadne sa vyskytne problém, oznámi to SPODaSK a súdu a navrhne ďalší postup, napr. zapojenie psychológa, párového terapeuta, nariadenie pojednávania, nariadenie výchovného opatrenia.
6. Ak je nariadené znalecké dokazovanie klinickým psychológom, znalec potvrdí alebo vylúči schopnosti rodičov starať sa o dieťa, v prípade potreby zistí názor dieťaťa. Úlohou znalca nie je hľadať lepšieho rodiča.
7. Jednotlivé inštitúcie (rodinný mediátor, psychológ, párový terapeut, znalec) pomáhajú rodičom pochopiť perspektívu dieťaťa a naučiť sa riešiť záležitosti dieťaťa spoločne. Súd je informovaný o priebehu procesu a v prípade potreby nariaďuje pojednávanie, výchovné opatrenie, znalecké dokazovanie.
8. Ak sa multidisciplinárnemu tímu podarí s rodičmi nájsť spoločné riešenie, súd na pojednávaní dohodu schváli. Ak tím zhodnotí, že spoločné riešenie v danom prípade rodičia nedokážu nájsť, na základe získaných poznatkov navrhne a so súdom odkonzultuje riešenie v najlepšom záujme dieťaťa, pričom berie do úvahy schopnosť každého rodiča vnímať potrebu druhého rodiča a spolupracovať s ním. Súd autoritatívne rozhodne schválením riešenia navrhnutého multidisciplinárnym tímom.

Niektoré konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých (resp. rodičovské konflikty) môžu pôsobiť veľmi emotívne. Je však v záujme maloletých detí, aby rodičia a ich zástupcovia v týchto konaniach nevyužívali konfliktné stratégie a aby sa v podaniach určených súdu obmedzili iba na nevyhnutný popis skutkového stavu. Predovšetkým je potrebné zabrániť situáciám, aby jeden z rodičov odchádzal od súdu ako porazený, pretože v takom prípade (spolu) prehráva vždy tiež dieťa.